Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kłodzku


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
» Informacje ogólne
 1. Służba przygotowawcza została wprowadzona w celu gromadzenia zasobów osobowych na potrzeby Narodowych Sił Rezerwowych. Ta forma służby wojskowej jest przeznaczona przede wszystkim dla ochotników, którzy wcześniej nie pełnili żadnej innej formy czynnej służby wojskowej, a zamierzeniem ich jest między innymi podjąć obowiązki w ramach NSR. Służbę przygotowawczą mogą pełnić zarówno mężczyźni jak i kobiety.
 2. Służby przygotowawczej nie pełni się w okresie trwania obowiązku odbywania zasadniczej służby wojskowej oraz przeszkolenia wojskowego.
 3. Do służby przygotowawczej może być powołana osoba:
 1. niekarana za przestępstwo umyślne;
 2. posiadająca obywatelstwo polskie;
 3. posiadająca odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej;
 4. wiek co najmniej osiemnastu lat;
 5. odpowiednie wykształcenie:
 • na potrzeby korpusu oficerów – co najmniej wyższe;
 • na potrzeby korpusu podoficerów – co najmniej średnie;
 • na potrzeby korpusu szeregowych – co najmniej gimnazjalne.
 1. 4. Czas trwania służby przygotowawczej wynosi:
 1. na potrzeby korpusu oficerów - do 6 miesięcy;
 2. na potrzeby korpusu podoficerów - do 5 miesięcy;
 3. na potrzeby korpusu szeregowych - do 4 miesięcy;
 1. W przypadku gdy kandydat jest studentem studiów dziennych, może odbyć służbę przygotowawczą w korpusie podoficerów w dwóch okresach kolejno następujących lat studiów w czasie letnich przerw wakacyjnych: w pierwszym okresie – do trzech miesięcy, w drugim okresie do dwóch miesięcy.
 2. Powołanie do służby przygotowawczej następuje w terminach:
 1. na potrzeby kształcenia w korpusie oficerów – w miesiącach: styczniu lub kwietniu;
 2. na potrzeby kształcenia w korpusie podoficerów – w miesiącach: lutym lub lipcu;
 3. na potrzeby kształcenia w korpusie szeregowych – w miesiącach: styczniu, maju lub wrześniu;
 4. na potrzeby jej pełnienia w kilku okresach – w lipcu.

Szczegółowe terminy powołań do służby przygotowawczej z określeniem korpusu z przeznaczeniem do którego będzie realizowane szkolenie są umieszczane na dany rok w zakładce terminy powołań.

 1. Osoba ubiegająca się o powołanie do służby przygotowawczej składa wniosek (do pobrania na stronie internetowej WKU, w zakładce dokumenty do pobrania) do wojskowego komendanta uzupełnień w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 05 września 2016r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2016 poz.1579) albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U.  z 2017 poz. 570). Do wniosku o powołanie do służby przygotowawczej należy dołączyć niżej wymienione dokumenty:
 1. odpis, uwierzytelnioną kopię lub po okazaniu oryginału w wojskowej komendzie uzupełnień kopię świadectwa ukończenia gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej lub dyplomu ukończenia szkoły wyższej – w zależności od korpusu, na potrzeby którego będzie prowadzone kształcenie;
 2. odpis, uwierzytelnioną kopię lub po okazaniu oryginału w wojskowej komendzie uzupełnień kopię innych dokumentów mogących mieś wpływ na powołanie do służby przygotowawczej, w szczególności potwierdzające posiadane kwalifikacje, w tym certyfikaty językowe, świadectwa ukończenia szkół, kursów lub uzyskania specjalizacji zawodowych, zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu.

Do wniosku o powołanie do służby przygotowawczej złożonego w formie elektronicznej dołącza się również kopię dokumentów, o których mowa powyżej w pkt 1 – 2, w formie elektronicznej.  Jeżeli wniosek zostanie złożony w formie dokumentu elektronicznego, oryginały dokumentów, o których mowa w pkt 1 – 2, ochotnik do służby okazuje w wojskowej komendzie uzupełnień w czasie rozmowy kwalifikacyjnej.

 1. W przypadku, gdy wniosek o powołanie do służby przygotowawczej nie spełnia wymagań formalnych, wojskowy komendant uzupełnień wzywa osobę ubiegającą się o powołanie do służby przygotowawczej do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Nieuzupełnienie wniosku w wyznaczonym terminie skutkuje pozostawieniem go bez rozpatrzenia.
 2. Postępowanie kwalifikacyjne ma charakter konkursowy i obejmuje analizę złożonych dokumentów oraz danych zawartych w ewidencji wojskowej, rozmowę kwalifikacyjną oraz sprawdzenie przez wojskowego komendanta uzupełnień w trybie zapytania o udzielenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego, czy osoba ubiegająca się o powołanie do służby przygotowawczej była karana za przestępstwo umyślne – jeżeli zachodzi taka konieczność. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza powołana przed wojskowego komendanta uzupełnień komisja rekrutacyjna. Podstawę rekomendacji w sprawach powołania osoby do służby przygotowawczej lub braku tej rekomendacji stanowią: wyniki nauczania oraz poziom kwalifikacji, wynikające z treści świadectw i innych dokumentów, wynik rozmowy kwalifikacyjnej oraz potrzeby Sił Zbrojnych, w tym limit powołań do służby przygotowawczej i  miejsc w szkole wojskowej lub charakter szkolenia.
 3. Wojskowy komendant uzupełnień po otrzymaniu rekomendacji, kieruje osobę ubiegającą się o powołanie do służby przygotowawczej, nieposiadającą orzeczonej zdolności do czynnej służby wojskowej, do:
 1. 1)   wojskowej komisji lekarskiej – w celu wydania orzeczenia o jej zdolności do pełnienia czynnej służby wojskowej;
 2. 2)   wojskowej pracowni psychologicznej – w celu wydania orzeczenia psychologicznego w zakresie braku przeciwwskazań do odbycia czynnej służby wojskowej.
 1. Przed wydaniem karty powołania do służby przygotowawczej ochotnik jest informowany w wojskowej komendzie uzupełnień, o jednostce wojskowej i stanowisku służbowym w Narodowych Siłach Rezerwowych, dla której potrzeb uzupełnieniowych zostaje powołany do służby przygotowawczej – jeżeli wynika to z otrzymanych zadań do powołania.
 2. Powołanie do służby przygotowawczej następuje za pomocą karty powołania, która jest decyzją administracyjną.
 3. Żołnierz służby przygotowawczej kształci się:
 1.  w uczelniach wojskowych – na potrzeby korpusu oficerów;
 2. w szkołach podoficerskich  - na potrzeby korpusu podoficerów;
 3. w ośrodkach szkolenia lub w jednostkach wojskowych – na potrzeby korpusu szeregowych.

Szkolenie w jednostkach wojskowych na potrzeby wszystkich korpusów.

 1. Z dniem rozpoczęcia pełnienia służby przygotowawczej, żołnierze otrzymują bez szczególnego nadania tytuł:
 1. podchorąży – jeżeli kształcą się na oficera;
 2. kadet - jeżeli kształcą się na podoficera;
 3. elew – jeżeli kształcą się na szeregowego.
 1. Proces szkolenia żołnierzy w ramach służby przygotowawczej przedstawia się następująco:

 

 1. Żołnierzom, którzy zdali egzaminy, komendant lub dowódca nadaje specjalność wojskową, zgodnie z którą był kształcony i mianuje go na stopień wojskowy:
 1. kapral – jeżeli był kształcony na potrzeby korpusu oficerów;
 2. starszy szeregowy – jeżeli był kształcony na potrzeby korpusu podoficerów;
 3. szeregowy – jeżeli był kształcony na potrzeby korpusu szeregowych.
 1. W trakcie pełnienia służby przygotowawczej żołnierz może wystąpić z wnioskiem o zawarcie kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych.
 2. Osobom, które ukończyły służbę przygotowawczą z wynikiem pozytywnym i wystąpiły z wnioskiem o zawarcie kontraktów na wykonywanie obowiązków w ramach NSR, wojskowy komendant uzupełnień nada przydziały kryzysowe w jednostkach wojskowych, w których będą pełnić służbę w ramach Narodowych Sił Rezerwowych.
 3. Informacje o służbie w Narodowych Siłach Rezerwowych zawarto na stronie internetowej Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kłodzku, w zakładce Narodowe Siły Rezerwowe.
 4. Żołnierze szkoleni w ramach służby przygotowawczej otrzymują świadczenia pieniężne:
 • miesięczne uposażenie żołnierzy pełniących służbę przygotowawczą liczone jest od najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego i w przypadku:
 • na potrzeby korpusu oficerów - przysługuje uposażenie zasadnicze w wysokości 60% uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego (1920 zł. brutto);
 • na potrzeby korpusu podoficerów - przysługuje uposażenie zasadnicze w wysokości 40% uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego (1280 zł. brutto);
 • na potrzeby korpusu szeregowych - przysługuje uposażenie zasadnicze w wysokości 30% uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego (960 zł. brutto).
 • odprawa po ukończeniu służby przygotowawczej w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w obecnym roku kalendarzowym (do końca 2019 r.  – 2250 zł.).

 

 1. Żołnierzom w służbie przygotowawczej przysługują również szczególne uprawnienia przewidziane dla żołnierzy zasadniczej służby wojskowej określone w art. 118 – 132 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Żołnierzom służby przygotowawczej przysługuje także zwrot kosztów przejazdu do i miejsca odbywania służby, bezpłatne zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie oraz wyposażenie. W czasie pełnienia służby przygotowawczej żołnierze podlegają również ubezpieczeniu emerytalnemu. Okres pełnienia służby przygotowawczej wlicza się pracownikowi do okresu zatrudnienia w zakresie wszystkich uprawnień wynikających ze stosunku pracy.

 

WAŻNA INFORMACJA.

Komendant szkoły wojskowej lub dowódca jednostki wojskowej zwalnia żołnierza pełniącego służbę przygotowawczą z czynnej służby wojskowej w ostatnim dniu trwania tej służby i przenosi tego żołnierza do rezerwy nadając mu tytuł żołnierza rezerwy. Po odbyciu w pełnym wymiarze służby przygotowawczej żołnierz rezerwy (w tym także żołnierz, z którym zawarto kontrakt na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych i nadano mu przydział kryzysowy)  może ubiegać się o powołanie do zawodowej służby wojskowej. Niezbędne wymogi jakie musi spełniać żołnierz rezerwy do powołania do zawodowej służby wojskowej przedstawiono na stronie internetowej Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kłodzku, w zakładce zawodowa służba wojskowa.

 

  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kłodzku
Walecznych 61
57-300 Kłodzko
tel. 261647400
fax. 261647435
wkuklodzko@ron.mil.pl