Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kłodzku


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
» Informacje ogólne

Kandydaci na żołnierzy zawodowych pełnią czynną służbę wojskową jako służbę kandydacką.

 1. Do służby kandydackiej może być powołana osoba:
 • niekarana sądownie,
 • posiadająca obywatelstwo polskie,
 • posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej,
 • posiadająca wiek co najmniej osiemnaście lat,
 • posiadająca wykształcenie wymagane do przyjęcia do uczelni wojskowej, szkoły podoficerskiej lub ośrodka;
 1. Osobę ubiegającą się o powołanie do służby kandydackiej kieruje się do:
 • wojskowej komisji lekarskiej w celu ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej do zawodowej służby wojskowej;
 • wojskowej pracowni psychologicznej w celu wydania orzeczenia psychologicznego, w zakresie braku przeciwwskazań do pełnienia zawodowej służby wojskowej.
 1. Kandydatów na żołnierzy zawodowych kształcą na potrzeby korpusu:
 • oficerów zawodowych - uczelnie wojskowe (Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu, Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie),
 • podoficerów zawodowych - szkoły podoficerskie (Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych w Poznaniu, Szkoła Podoficerska Sił Powietrznych w Dęblinie, Szkoła Podoficerska Marynarki Wojennej w Ustce),    
 • szeregowych zawodowych- ośrodki szkolenia ( Ośrodek Szkolenia Jednostka Wojskowa Komandosów w Lublińcu);
 1. Osoby ubiegające się o przyjęcie do uczelni wojskowej, szkoły podoficerskiej lub ośrodka szkolenia składają egzaminy wstępne.
 2. Stosunek służbowy służby kandydackiej powstaje w drodze powołania, na podstawie dobrowolnego zgłoszenia, po spełnieniu łącznie następujących warunków:
 • podpisaniu umowy;
 • wydaniu rozkazu personalnego o powołaniu do służby kandydackiej;
 • stawieniu się osoby powołanej do pełnienia służby kandydackiej.

Rozkaz personalny o powołaniu do służby kandydackiej wydają, uwzględniając potrzeby Sił Zbrojnych, odpowiednio rektor-komendant uczelni wojskowej, komendant szkoły podoficerskiej oraz komendant ośrodka szkolenia.
Osoby powołane do służby kandydackiej stają się żołnierzami w czynnej służbie wojskowej z dniem stawienia się do tej służby.
Z dniem rozpoczęcia pełnienia służby kandydackiej żołnierz pełniący służbę kandydacką otrzymuje bez szczególnego nadania tytuł:

 • podchorążego, jeżeli kształci się na oficera zawodowego,
 • kadeta, jeżeli kształci się na podoficera zawodowego,
 • elewa, jeżeli kształci się na szeregowego zawodowego;

Procedura rekrutacyjna w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie w uczelni wojskowej(Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu, Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie)przebiega następująco:

 1. Osoba zainteresowana spełnia łącznie niżej wymienione warunki:
 • posiada obywatelstwo polskie,
 • nie była karana sądownie,
 • posiada zdolność psychiczną i fizyczną do zawodowej służby wojskowej (na podstawie orzeczeń wojskowej pracowni psychologicznej i wojskowej komisji lekarskiej – na badania lekarskie kieruje wojskowy komendant uzupełnień),
 • ukończyła co najmniej 18 lat życia;
 • posiada świadectwo dojrzałości (lub przedstawi je przed przystąpieniem do egzaminów na uczelni wojskowej),
 1. Osoba zainteresowana rejestruje się za pośrednictwem internetowej rejestracji kandydatów na stronie internetowej uczelni – w terminie do 31 marca.
 2. Osoba zainteresowana składa do rektora-komendanta uczelni wojskowej wniosek.
 3. O powołanie do służby kandydackiej zawierający kwestionariusz osobowy. Do wniosku dołącza: świadectwo dojrzałości, życiorys, skrócony odpis aktu urodzenia, informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego, aktualną na dzień rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego, potwierdzenie dokonania opłaty z tytułu egzaminów wstępnych, dokument potwierdzający posiadane wykształcenie oraz inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności. Wniosek z dołączonymi dokumentami należy złożyć w terminie do 31 marca.
 4. Na podstawie złożonych dokumentów, o których mowa w pkt 3, rektor - komendant uczelni wojskowej, powiadamia osobę zainteresowaną pełnieniem służby kandydackiej, o terminie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, co najmniej na 14 dni przed jego rozpoczęciem.
 5. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna.
 6. Postępowanie rekrutacyjne obejmuje egzamin wstępny (w tym sprawdzian sprawności fizycznej i w zależności od sytuacji test znajomości języka angielskiego), rozmowę kwalifikacyjną i analizę ocen na świadectwie.
 7. Komisja rekrutacyjna wydaje zaświadczenie  o zakwalifikowaniu lub decyzję o niezakwalifikowaniu osoby zainteresowanej do uczelni wojskowej, które przesyła osobie zainteresowanej oraz kopię tych dokumentów właściwemu wojskowemu komendantowi uzupełnień.
 8. Wojskowy komendant uzupełnień kieruje osobę zakwalifikowaną do służby kandydackiej do rektora – komendanta uczelni wojskowej, celem rozpoczęcia pełnienia służby.
 9. Szczegółowe informacje w zakresie rekrutacji na studia wojskowe można również uzyskać na stronach internetowych uczelni wojskowych: Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, Akademia Lądowych we Wrocławiu, Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie lub telefonując pod wskazany numer telefonu na stronie internetowej uczelni. Dodatkowo warunki i tryb przyjęcia na studia kandydatów na żołnierzy zawodowych określają wydawane na każdy rok rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej oraz uchwały senatów uczelni wojskowych, publikowane również miedzy innymi na  stronie internetowej Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kłodzku, w zakładce akty prawne. Linki do stron internetowych uczelni wojskowych umieszczono w zakładce nabór do szkolnictwa wojskowego.
 10. Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu prowadzi dodatkowo nabór na studia stacjonarne na Wydziale Wojskowo-Lekarskim w Łodzi, przy czym osoba zainteresowana – spełniająca wymogi, o których mowa w pkt. 1 składa w tym wypadku wniosek o powołanie do służby kandydackiej do Dyrektora Departamentu Kadr, za pośrednictwem wojskowego komendanta uzupełnień w określonym terminie. Szczegółowe informacje w zakresie rekrutacji na ten kierunek studiów można również uzyskać na stronie internetowej Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu lub telefonując pod wskazany numer telefonu na stronie internetowej uczelni.

Procedura rekrutacyjna, w przypadku ubiegania się o przyjęcie na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów (studium oficerskie realizowane w Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu,  Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie, Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni):

 1. Przebiega analogicznie jak przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie w uczelni wojskowej, którą przedstawiono powyżej, przy czym zainteresowany zobowiązany jest dodatkowo posiadać dyplom ukończenia studiów wyższych i wniosek o powołanie do służby składa do Dyrektora Departamentu Kadr, za pośrednictwem wojskowego komendanta uzupełnień lub dowódcy jednostki wojskowej, jeżeli jest żołnierzem zawodowym;
 2. Ponadto zainteresowany powinien posiadać wykształcenie wyższe na kierunku określonym w uchwałach senatu uczelni;
 3. Dopuszcza się możliwość składania wniosków przez osoby, które w dniu składania wniosku nie uzyskały tytułu zawodowego. Warunkiem jednak dopuszczenia ich do egzaminów wstępnych jest przedłożenie komisji rekrutacyjnej dyplomu ukończenia studiów wyższych (zaświadczenia wydanego przez uczelnię o zdanym egzaminie kończącym studia wyższe), najpóźniej w dniu rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego w uczelni;
 4. Szczegółowe informacje w zakresie rekrutacji na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów można również uzyskać na stronach internetowych Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu i Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie, Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni) lub telefonując pod wskazany numer telefonu na stronie internetowej uczelni. Terminy składania wniosków o przyjęcie na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów, miejsce szkolenia, czas szkolenia określa wydawana na każdy rok decyzja Ministra Obrony Narodowej, (informacja w zakładce akty prawne na stronie internetowej Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kłodzku). Linki do stron internetowych uczelni wojskowych umieszczono w zakładce nabór do szkolnictwa wojskowego.
  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kłodzku
Walecznych 61
57-300 Kłodzko
tel. 261647400
fax. 261647435
wkuklodzko@ron.mil.pl