Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kłodzku


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
» Informacje ogólne

 

 1. Żołnierzem zawodowym może być osoba posiadająca obywatelstwo polskie, o nieposzlakowanej opinii, której wierność dla Rzeczypospolitej Polskiej nie budzi wątpliwości, posiadająca odpowiednie kwalifikacje oraz zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia zawodowej służby wojskowej.
 2. Żołnierze zawodowi są żołnierzami w czynnej służbie wojskowej.
 3. Żołnierze zawodowi pełnią zawodową służbę wojskową jako służbę stałą albo służbę kontraktową.
 4. Żołnierze zawodowi stanowią kadrę zawodową Sił Zbrojnych RP.
 5. Kadra zawodowa Sił Zbrojnych dzieli się na:
 1. korpus oficerów zawodowych, do którego zalicza się:
 1. oficerów młodszych,
 2. oficerów starszych,
 3. generałów i admirałów;
 1. korpus podoficerów zawodowych , do którego zalicza się:
 1. podoficerów młodszych,
 2. podoficerów
 3. podoficerów starszych;
 1. korpus szeregowych zawodowych.
 1. Powołanie do zawodowej służby wojskowej następuje:
 1. do służby stałej - na czas nieokreślony;
 2. do służby kontraktowej – na czas określony w kontrakcie.
 1. Stosunek  służbowy żołnierza służby stałej powstaje w drodze powołania na podstawie dobrowolnego zgłoszenia się do tej służby.
 2. Stosunek służbowy żołnierza w służbie kontraktowej powstaje w drodze powołania na podstawie kontraktu zawartego między osobą, która dobrowolnie zgłosiła się do tej służby, a właściwym organem.
 3. Termin rozpoczęcia pełnienia zawodowej służby wojskowej oraz stanowisko służbowe na jakim będzie pełniona ta służba określa rozkaz personalny, a w przypadku żołnierzy kontraktowych – kontrakt, z zastrzeżeniem art. 14 ust. 3 i 3a ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.
 4. Powołanie żołnierza do służby kontraktowej może nastąpić na okres od dwóch do sześciu lat, przy czym pierwszy kontrakt na pełnienie służby kontraktowej zawiera się na okres dwóch lat.
 5. W korpusie szeregowych zawodowych można pełnić zawodową służbę wojskową wyłącznie jako służbę kontraktową, przy czym w przypadku uzyskania lub posiadania przez szeregowego zawodowego odpowiedniego wykształcenia (średniego lub wyższego), uzyskania w opinii służbowej oceny bardzo dobrej w czasie pełnienia zawodowej służby wojskowej oraz zaistnienia potrzeb Sił Zbrojnych, szeregowy zawodowy może ubiegać się o skierowanie na egzamin na podoficera lub oficera. W korpusie podoficerów lub oficerów zawodowych może zostać powołany do służby stałej.
 6. Osobę posiadającą stopień policyjny, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego lub Urzędu Ochrony Państwa, jeżeli przemawiają za tym potrzeby Sił Zbrojnych, można powołać do służby kontraktowej, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą Ministra Obrony Narodowej, do służby stałej, na stanowisko służbowe zaszeregowane do stopnia wojskowego równorzędnego ze stopniem posiadanym w odpowiedniej służbie.
 7. Żołnierzem zawodowym może zostać:
 1. osoba, która  zakończyła odbywanie służby kandydackiej (w akademii wojskowej lub wyższej szkole oficerskiej lub szkole podoficerskiej lub ośrodku szkolenia);
 2. żołnierz rezerwy, czyli osoba która złożyła przysięgę wojskową i odbyła w pełnym wymiarze czynną służbę wojskową, tj. zasadniczą służbę wojskową lub służbę przygotowawczą lub przeszkolenie wojskowe  lub została zwolniona z zawodowej służby wojskowej lub zwolniona ze służby kandydackiej, jeżeli została przeniesiona do rezerwy i w dalszym ciągu podlega obowiązkowi służby wojskowej;
 3. osoba posiadająca stopień policyjny, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego lub Urzędu Ochrony Państwa, jeżeli przemawiają za tym potrzeby Sił Zbrojnych; - pod warunkiem spełnienia wymogów, o których mowa powyżej w pkt. 1
 1. Do zawodowej służby wojskowej może być powołany żołnierz rezerwy, który spełnia łącznie niżej wymienione wymogi szczegółowe:
 1. odbył czynną służbę wojskową (tj. w pełnym wymiarze zasadniczą służbę wojskową lub służbę przygotowawczą lub przeszkolenie wojskowe lub został zwolniony z zawodowej służby wojskowej lub został zwolniony ze służby kandydackiej i przeniesiony do rezerwy)
 2. w przypadku ubiegania się powołanie do korpusu:
  • oficerów zawodowych - posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny i stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia etatowego stanowiska służbowego, na jakie ma być wyznaczony po powołaniu do zawodowej służby wojskowej, a w przypadku gdy stanowisko etatowe jest określone dwoma stopniami wojskowymi posiada stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia wojskowego, do którego ma być zaszeregowany po powołaniu do zawodowej służby wojskowej;
  • podoficerów zawodowych – posiada wykształcenie średnie i stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia wojskowego stanowiska etatowego, do którego ma być zaszeregowany po powołaniu do  zawodowej służby wojskowej,
  • szeregowych zawodowych – ukończył gimnazjum i posiada przygotowanie zawodowe lub kwalifikacje albo umiejętności przydatne w korpusie osobowym, w jakim ma pełnić zawodową służbę wojskową, oraz stopień wojskowy szeregowego (marynarza)  lub starszego szeregowego (starszego marynarza.
 3.  uzyskał zaświadczenie od dowódcy jednostki wojskowej, o możliwości wyznaczenia na stanowisko służbowe po odbytych kwalifikacjach w jednostce wojskowej, które najczęściej obejmują rozmowę kwalifikacyjną i sprawdzian sprawności fizycznej;
 4.  złożył w wojskowej komendzie uzupełnień wniosek o powołanie do zawodowej służby wojskowej w określonym korpusie kadry zawodowej,
 5.  nie był karany (nie figuruje w Krajowym Rejestrze Karnym),
 6.  jest zdolny do zawodowej służby wojskowej na stanowisku określonym w zaświadczeniu dowódcy jednostki wojskowej, o możliwości wyznaczenia na stanowisku służbowym (w orzeczeniu wojskowej komisji lekarskiej uzyskał kategorię zdrowia Z – zdolny do zawodowej służby wojskowej),
 7.  brak jest przeciwwskazań psychologicznych do pełnienia zawodowej służby wojskowej,  na stanowisku określonym w zaświadczeniu dowódcy jednostki wojskowej o możliwości wyznaczenia na stanowisku służbowym  (w orzeczeniu wojskowej pracowni psychologicznej).
 1. W przypadku osób posiadających  stopień policyjny, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego lub Urzędu Ochrony Państwa, procedura powołania do zawodowej służby wojskowej przebiega analogicznie jak w przypadku żołnierzy rezerwy (patrz pkt 14), przy czym osobę taką można powołać do zawodowej służby wojskowej na stanowisko służbowe zaszeregowane do stopnia wojskowego równorzędnego ze stopniem posiadanym w odpowiedniej służbie (równorzędność stopni określa zamieszczone w zakładce akty prawne rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie stopni policyjnych, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu lub Straży Granicznej odpowiadających poszczególnym stopniom wojskowym
 2. Ćwiczenia i normy sprawdzianu kwalifikacyjnego sprawności fizycznej żołnierza rezerwy – ochotnika  do zawodowej służby wojskowej, są określone w rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzania sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych zamieszczonym w zakładce akty prawne.
 3. Należności i uprawnienia żołnierzy zawodowych:
 1. comiesięczne uposażenie zasadnicze, zależne od zajmowanego stanowiska służbowego (np. dla szeregowych zawodowych zajmujących stanowisko o stopniu etatowym szer. -   2900 zł brutto, zajmujących stanowisko o stopniu etatowym starszego szeregowego 2960 zł brutto – stawki uposażenia żołnierzy zawodowych zawiera rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych umieszczone w zakładce akty prawne);
 2. dodatki do uposażenia (np. dodatek za długoletnią służbę wojskową, dodatek specjalny za pracę w warunkach szkodliwych, wykonywanie pod wodą zadań z użyciem sprzętu nurkowego, prace przy rozminowaniu, przy zwalczaniu terroryzmu i inne);
 3. bezpłatne zakwaterowanie internatowe;
 4. bezpłatne wyżywienie podczas ćwiczeń, poligonów, kursów, praktyk i podróży służbowych;
 5. bezpłatne umundurowanie i wyekwipowanie oraz coroczne dodatkowe należności na uzupełnienie elementów umundurowania;
 6. urlop wypoczynkowy w wymiarze 26 dni roboczych oraz urlopy dodatkowe wynikające ze specyfiki i okresu  służby wojskowej;
 7. gratyfikacja urlopowa dla  żołnierza oraz dla członków rodziny;
 8. dodatek za rozłąkę dla żołnierzy pozostających w związku małżeńskim lub zwrot kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby;
 9. nagrody uznaniowe;
 10. odprawa pieniężna po zakończeniu służby.

 

  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kłodzku
Walecznych 61
57-300 Kłodzko
tel. 261647400
fax. 261647435
wkuklodzko@ron.mil.pl