Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kłodzku


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
» Informacje ogólne

 

 1. Kwalifikacja wojskowa – to całokształt przedsięwzięć, w ramach którego wykonywane są są czynności związane z:
 • sprawdzeniem tożsamości osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej;
 • ustaleniem zdolności do czynnej służby wojskowej;
 • wstępnym przeznaczeniem do poszczególnych form powszechnego obowiązku obrony RP oraz przyjęciem wniosków o przeznaczenie do służby zastępczej;
 • założeniem lub aktualizacją ewidencji wojskowej i przetwarzaniem danych zgromadzonych w tej ewidencji;
 • wydaniem wojskowych dokumentów osobistych;
 • przeniesieniem osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej do rezerwy i wydaniem na ich wniosek zaświadczeń o uregulowanym stosunku do służby wojskowej, z wyłączeniem osób uznanych za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej - kategoria zdolności B;
 • przygotowaniem rekrutacji wojskowej do ochotniczych form służby wojskowej.

 

 1. Kwalifikację wojskową przeprowadza się corocznie, na podstawie rozporządzenia ministrów właściwego do spraw wewnętrznych oraz obrony narodowej, które określa termin ogłoszenia kwalifikacji wojskowej, czas jej trwania na terytorium państwa oraz roczniki i grupy osób podlegające obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej. Miejsce pracy komisji w powiecie wyznacza i organizuje starosta.
 2. Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej podlegają mężczyźni, którzy w danym roku kalendarzowym kończą dziewiętnaście lat. Osoby podlegające stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, które nie dopełniły tego obowiązku w określonym terminie i miejscu, są obowiązane to uczynić niezwłocznie po ustaniu przeszkody. Obowiązek ten trwa do końca roku kalendarzowego, w którym osoba objęta tym obowiązkiem kończy dwadzieścia cztery lata życia.
 3. Kobiety, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w danym roku szkolnym lub akademickim kończą naukę albo będące studentkami lub absolwentkami szkół wyższych mogą być poddane obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej, poczynając od dnia 1 stycznia roku kalendarzowego, w którym kończą dziewiętnaście lat życia. Za kwalifikacje kobiet przydatne do czynnej służby wojskowej  uznaje się wykształcenie lub kwalifikacje wymagane do wykonywania zawodów medycznych, weterynaryjnych, morskich oraz lotniczych, a także zawodów: psychologów, rehabilitantów, radiologów, diagnostyków laboratoryjnych, informatyków, teleinformatyków, nawigatorów oraz tłumaczy. Grupy kobiet wzywanych do kwalifikacji wojskowej określa wydawane corocznie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej.
 4. Do kwalifikacji wojskowej mogą się stawić również ochotnicy, w tym kobiety, do końca roku kalendarzowego, w którym kończą dwadzieścia cztery lata życia, niezależnie od posiadanych kwalifikacji i wykształcenia, jeżeli ukończyli co najmniej osiemnaście lat życia. Ochotnicy, którzy stawili się do kwalifikacji wojskowej, z dniem tego stawienia się, podlegają obowiązkowi czynnej służby wojskowej na ogólnych zasadach.
 5. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa wójt lub burmistrz (prezydent miasta), zapewniając planowe stawiennictwo wezwanych.
 6. Osoby podlegające kwalifikacji wojskowej stawiają się przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta), powiatową komisją lekarską oraz wojskowym komendantem uzupełnień, właściwymi ze względu na miejsce ich pobytu stałego. Osoby zameldowane na pobyt czasowy trwający ponad trzy miesiące stawiają się przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta) powiatową komisją lekarską oraz wojskowym komendantem uzupełnień, właściwymi na miejsce tego pobytu.
 7. Osoba zobowiązana do stawienia się do kwalifikacji wojskowej otrzymuje od wójta lub burmistrza (prezydenta miasta), za potwierdzeniem odbioru wezwanie do kwalifikacji wojskowej, w którym określa się datę, godzinę  oraz miejsce stawiennictwa. Wezwanie określa także wymagane dokumenty jakie osoba stająca do kwalifikacji wojskowej zobowiązana jest zabrać ze sobą i przedstawić na  kwalifikacji wojskowej, takie jak:
 • dowód osobisty, a w uzasadnionych przypadkach inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;
 • posiadaną dokumentację medyczną;
 • 1 fotografię o wymiarach 3 cm x 4 cm bez nakrycia głowy do książeczki wojskowej;
 • dokument potwierdzający poziom wykształcenia lub pobieranie nauki;
 • w przypadku braku możliwości stawienia się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu – dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się.
 1. W ramach kwalifikacji wojskowej osobie wezwanej do stawienia się do kwalifikacji wojskowej powiatowa komisja lekarska w orzeczeniu ustala jedną z niżej wymienionych kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej:
 2. Orzeczenie o zaliczeniu danej osoby do jednej z kategorii zdrowia, o których mowa powyżej powiatowe komisje lekarskie wydają na podstawie badania lekarskiego. Jeden egzemplarz orzeczenia w przedmiotowej sprawie otrzymuje również osoba, która została wezwana do stawienia się do kwalifikacji wojskowej i odbyła wymagane badania. Od orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej przysługuje odwołanie do wojewódzkiej komisji lekarskiej w terminie 14 dni od otrzymania orzeczenia.
 3. W ramach kwalifikacji wojskowej osoba wezwana do kwalifikacji otrzymuje również wojskowy dokument ewidencyjny, jakim jest książeczka wojskowa.
 4. Osoby, które stawiły się do kwalifikacji wojskowej i uzyskały orzeczenie powiatowej komisji lekarskiej o zdolności do czynnej służby wojskowej (z kategorią zdrowia A ), w okresie zawieszenia obowiązku odbywania zasadniczej służby wojskowej oraz osoby, które uzyskały orzeczenia powiatowych komisji lekarskich o niezdolności do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju (z kategorią zdrowia D),  z dniem w którym przedmiotowe orzeczenie stało się ostateczne (po czternastu dniach od otrzymania orzeczenia) zostają przeniesione do rezerwy. Osób, które stawiły się do kwalifikacji wojskowej i zostały uznane za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej - kategoria zdrowia B, nie przenosi się do rezerwy. Osobom tym nie wydaje się zaświadczeń o uregulowanym stosunku do służby wojskowej do czasu poddania ich ponownym badaniom lekarskim i ostatecznym zaliczeniu ich do kategorii zdrowia A, D lub E.
 5. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 04 października 2018 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2019 r. (Dz.U. z 2018r. poz.1982). Czas trwania kwalifikacji   ustala się na okres od 4 lutego 2019 roku do 26 kwietnia 2019 r. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2018 r.  zostaną wezwani:
 1. mężczyźni urodzeni w 2000 r.;
 2. mężczyźni urodzeni w latach 1998 —1999, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
 3. osoby urodzone w 1995 – 1999 r., które:
 • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
 • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wnioski o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
  1. kobiety urodzone w latach 1995—2000, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2017/2018 kończą naukę w szkołach  lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych,  albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół  lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie wskazania grupy kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz.U. poz. 321),
  2. osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
 1. Ważne:
 • W razie niestawienia się wezwanych do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny wójt lub burmistrz (prezydent miasta) z urzędu albo na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub wojskowego komendanta uzupełnień nakłada na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywnę w celu przymuszenia, albo  zarządza przymusowe doprowadzenie przez policję do kwalifikacji wojskowej, w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 • Osoby, które podlegały obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej i z jakichkolwiek powodów nie stawiły się do niej, są zobowiązane zgłosić się do wojskowego komendanta uzupełnień, właściwego ze względu na ich miejsce pobytu stałego albo pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące, w celu uregulowania stosunku do powszechnego obowiązku obrony. Obowiązek ten trwa do czasu ukończenia pięćdziesięciu pięciu lat życia,  a w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,  do czasu ukończenia sześćdziesięciu lat życia. Jeżeli jesteś w takiej sytuacji i chciałbyś uzyskać szczegółowe informacje, jak uregulować stosunek do powszechnego obowiązku obrony - zgłoś się do wojskowej komendy uzupełnień lub zadzwoń pod numer telefonu: 261 647 431.
 • W czasie pokoju nie kieruje się do wojskowej komisji lekarskiej osoby, wobec której wydano ostateczne orzeczenie ustalające kategorie zdolności do czynnej służby wojskowej - E.
  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kłodzku
Walecznych 61
57-300 Kłodzko
tel. 261647400
fax. 261647435
wkuklodzko@ron.mil.pl