Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kłodzku


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
» Jak uzyskać status weterana

 

PRZYZNANIE STATUSU WETERANA I WETERANA POSZKODOWANEGOStatus weterana oraz weterana poszkodowanego przyznaje na wniosek żołnierza, pracownika wojska w drodze decyzji administracyjnej Minister Obrony Narodowej.
Wniosek wraz z odpowiednimi dokumentami (oryginałami lub kopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem) należy wysłać listem poleconym na adres:
 
Minister Obrony Narodowej
ul. Klonowa 1 00 - 909 Warszawa
 
We wniosku należy podać następujące dane: imię (imiona) i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, nr telefonu kontaktowego.

Wykaz dokumentów, które należy złożyc w przypadku ubiegania się o status weterana

 1. Wniosek o  przyznanie statusu weterana;
 2. Zaświadczenie wydane odpowiednio przez:
 • dowódcę jednostki wojskowej, w której żołnierz ostatnio pełnił lub pełni służbę,
 • wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce zameldowania żołnierza albo właściwego kierownika archiwum wojskowego,
 1. Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego.


Legitymacja potwierdzająca przyznanie statusu weterana zostaje wysłana pocztą w ciągu 60 dni od wydania decyzji.

Wykaz dokumentów, które należy złożyc w przypadku ubiegania się o status weterana poszkodowanego:  

 1. Wniosek o  przyznanie statusu weterana;
 2. Zaświadczenie wydane odpowiednio przez:
 • dowódcę jednostki wojskowej, w której żołnierz ostatnio pełnił lub pełni służbę,
 • wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce zameldowania żołnierza albo właściwego kierownika archiwum wojskowego,
 1. Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego;
 2. Protokół powypadkowy albo decyzja o stwierdzeniu choroby zawodowej;
 3. Orzeczenie właściwej komisji lekarskiej o związku uszczerbku na zdrowiu z wypadkiem pozostającym w związku z działaniami poza granicami państwa lub chorobą nabytą podczas wykonywania zadań lub obowiązków służbowych w ramach działań poza granicami państwa albo orzeczenie lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ustalające uszczerbek na zdrowiu w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową wydane dla celów świadczeń z ubezpieczenia społecznego;
 4. Decyzja administracyjna o przyznaniu świadczeń odszkodowawczych albo prawomocny wyrok sądu zasądzający odszkodowanie.

Decyzja o przyznaniu statusu weterana poszkodowanego zawiera informację o:

 •     procentowej wysokości uszczerbku na zdrowiu doznanego wskutek wypadku pozostającego w związku z działaniami poza granicami państwa lub choroby nabytej podczas wykonywania zadań lub obowiązków służbowych w ramach działań poza granicami państwa, z tytułu których przyznano świadczenia odszkodowawcze;
 •     wysokości dodatku weterana poszkodowanego.

Od wyżej wymienionych decyzji stronie służy prawo wystąpienia do Ministra Obrony Narodowej z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kłodzku
Walecznych 61
57-300 Kłodzko
tel. 261647400
fax. 261647435
wkuklodzko@ron.mil.pl