Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kłodzku


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
» Książeczka Wojskowa - Duplikat

 

 POSTĘPOWANIE W RAZIE UTRATY, ZNISZCZENIA LUB ZAGUBIENIA KSIĄŻECZKI WOJSKOWEJ:

 
O utracie, zniszczeniu lub zagubieniu książeczki wojskowej jej posiadacz jest obowiązany, niezwłocznie zawiadomić osobiście wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące. Wojskowy komendant uzupełnień w wypadku , o którym mowa w pkt 1, wydaje osobie składającej zawiadomienie duplikat książeczki wojskowej. Osobie, która uiściła opłatę skarbową wydaje się duplikat książeczki wojskowej. Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest wójt  (burmistrz, prezydent miasta) właściwy miejscowo ze względu na siedzibę organu wystawiającego książeczkę wojskową. W razie odzyskania utraconej książeczki wojskowej, jej posiadacz jest obowiązany niezwłocznie  przekazać ją właściwemu wojskowemu komendantowi  uzupełnień.
                                       
UWAGA!

W przypadku zagubienia czy zniszczenia książeczki wojskowej należy przedłożyć inny dokument  potwierdzający tożsamość ( np. dowód osobisty, prawo jazdy, paszport) oraz dołączyć do wniosku  jedną fotografię ( 3 cmx 4 cm), potwierdzenie opłaty skarbowej na kwotę  - 28 zł.
W przypadku braku jakiegokolwiek dokumentu tożsamości ( np. wszystkie zostały skradzione)  - do wniosku o wydanie duplikatu należy dołączyć  zaświadczenie  z policji o zgłoszeniu kradzieży dokumentów, fotografię   ( 3 cm x 4 cm) oraz potwierdzenie opłaty skarbowej na kwotę – 28 zł.Opłatę za wydanie duplikatu książeczki wojskowej należy dokonywać na konto:


Urząd  Miasta w Kłodzku
62 9588 0004 7100 1010 2000 0020

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kłodzku
Walecznych 61
57-300 Kłodzko
tel. 261647400
fax. 261647435
wkuklodzko@ron.mil.pl