Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kłodzku


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
» Nabór do szkolnictwa wojskowego
  1. Nabór na szkolenie kandydatów na żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych zawodowych Wojsk Specjalnych w 2019 roku  do 31 marca 2019r.
    
   Nabór prowadzony będzie zgodnie z decyzją Nr 144/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 października 2018r. w sprawie naboru kandydatów na żołnierzy zawodowych w korpusie osobowym wojsk specjalnych w 2019 r.
   1. Zgodnie z powyższą decyzją oraz regulaminem prowadzenia postępowania rekrutacyjnego w Ośrodku Szkolenia w Lublińcu, oferta kierowana jest do osób posiadających uregulowany stosunek do służby wojskowej rozumiany jako udział w kwalifikacji wojskowej oraz osób, które odbyły zasadniczą lub przygotowawczą służbę wojskową jeśli posiadają stopień wojskowy nie wyższy niż starszy szeregowy, a także inne osoby niepodlegające obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego.
   2. Spełniające warunki określone w art.124 ust.2 ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz.U z 2018 r. poz. 173.)
    • niekaralny sądownie,
    • posiada obywatelstwo polskie,
    • zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej,
    • wiek co najmniej 18 lat.
    Ukończone gimnazjum- załączone świadectwo ukończenia gimnazjum do wniosku- warunek konieczny- w przypadku ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, studiów wyższych świadectwo lub dyplom dołączyć dodatkowo jako załącznik;
    Dodatkowe punktowane umiejętności jak np. znajomość języka obcego, prawo jazdy kat.C, C+E, inne kursy i szkolenia, dodatkowe uprawnienie oraz dodatkowe kwalifikacje (technik: informatyk/elektronik, gastronom, ratownik medyczny) oraz świadectwa ukończenia szkoły średniej lub dyplomu studiów.
    Więcej informacji nt wymogów formalnych w sprawie warunków i trybu przyjmowania kandydatów znajduje się na stronie internetowej : Jednostka Wojskowa KOMANDOSÓW >>> Rekrutacja

 


 1. Nabór na studia kandydatów na żołnierzy zawodowych do uczelni wojskowych, na studia stacjonarne w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie i Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu w roku akademickim 2018/2019 prowadzony  był zgodnie z rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie limitów miejsc na kierunki studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 537) oraz uchwałami senatów wymienionych uczelni wojskowych.                        
 1. Termin składania wniosków – do 31 marca.
 2. Limity miejsc w poszczególnych uczelniach wojskowych w roku akademickim 2018/2019 :

 

 

Kierunek kształcenia

Limity miejsc w poszczególnych uczelniach wojskowych w roku akademickim 2018/2019

Wojskowa Akademia

Techniczna
im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie

Akademia Marynarki Wojennej
im. Bohaterów
Westerplatte
w Gdyni

Akademia Wojsk Lądowych
we Wrocławiu

Lotnicza
Akademia Wojskowa

W Dęblinie

budownictwo

61

 

 

 

 chemia

20

 

 

 

elektronika
i telekomunikacja

163

 

 

 

geodezja i kartografia

48

 

 

 

informatyka

80

20

 

 

inżynieria bezpieczeństwa

 25

 

76

 

kryptologia
i cyberbezpieczeństwo

107

 

 

 

logistyka

60

 

20

20

lotnictwo i kosmonautyka

40

 

 

70

mechanika i budowa maszyn

56

20

 

 

mechatronika

90

10

 

 

nawigacja

 

28

 

20

systemy informacyjne w bezpieczeństwie

 

37

 

 

zarządzanie

 

 

244

 

OGÓŁEM

750

115

340

110

1315


 

 
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 marca 2018r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 537) w sprawie limitów miejsc na kierunki studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych.
      
 1. Nabór na studia kandydatów na żołnierzy zawodowych na I rok studiów stacjonarnych na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi  w roku akademickim 2018/2019 w AWL we Wrocławiu - został zakończony :
 1. Limit miejsc jaki obowiązywał;
 2. Termin składania wniosków do Dyrektora Departamentu Kadr - za pośrednictwem właściwego wojskowego komendanta uzupełnień  jaki obowiązywał – do 15 maja.
Uwaga:

      Szczegółowe informacje w zakresie rekrutacji na studia wojskowe lub do szkół podoficerskich są publikowane na bieżąco na stronach internetowych uczelni wojskowych i szkół podoficerskich prowadzących nabór do służby kandydackiej. Linki do stron internetowych uczelni wojskowych i szkół podoficerskich znajdują się poniżej.  Dodatkowo informacje w zakresie naboru na studia oficerskie lub do szkół podoficerskich można uzyskać również:

 1. pod wskazanym numerem telefonu na stronach internetowych uczelni wojskowych i szkół podoficerskich prowadzących rekrutację,
 2. w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Kłodzku pod numerem  telefonu: 261 647 453 lub stawiając się osobiście w pokoju nr 15 w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Kłodzku.
 
  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kłodzku
Walecznych 61
57-300 Kłodzko
tel. 261647400
fax. 261647435
wkuklodzko@ron.mil.pl