Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kłodzku


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
» Uprawnienia...


Weteran ma prawo do:

 •     bezpłatnej pomocy psychologicznej, którą objęci będą również jego bliscy;
 •     ubiegania się o zapomogę (po 65 roku życia);
 •     korzystania (stałego lub czasowego) z domu weterana;
 •     dodatkowego urlopu wypoczynkowego (pięć dni);
 •     zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania w przypadku udziału w uroczystościach organizowanych przez MON lub MSW;
 •     asysty honorowej podczas pogrzebu;

Weteran poszkodowany ponadto ma prawo do skorzystania z:

 •     bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej w przypadku urazów i chorób nabytych w trakcie działań poza granicami państwa;
 •     pomocy finansowej na kształcenie (na naukę w szkole ponadgimnazjalnej, na studiach pierwszego lub drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich lub podyplomowych);
 •     świadczeń określonych w ustawie o inwalidach wojennych i wojskowych (w przypadku żołnierzy i pracowników pobierających rentę), na przykład ulgowych opłat za przejazdy komunikacją miejską i środkami krajowego transportu publicznego (PKP);
 •     wojskowej odznaki honoowej „Za Rany i Kontuzje” nadawanej przez Ministra Obrony Narodowej;
 •     ubiegania się o zapomogę;
 •     dodatkowego urlopu wypoczynkowego (pięć dni);
 •     dodatku weterana (tylko w przypadku osób pobierających emeryturę lub rentę)
 •     bezpłatnego umundurowania (jednorazowo, tylko w przypadku żołnierzy nadterminowych);
 •     zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania w przypadku udziału w uroczystościach organizowanych przez MON lub MSW;
 •     asysty honorowej podczas pogrzebu;

Weteran poszkodowany pobierający rentę inwalidzką z tytułu urazów lub chorób powstałych w związku ze służbą poza granicami kraju ponadto ma prawo do:

 •     dodatku weterana w wysokości uzależnionej od uszczerbku na zdrowiu;
 •     skierowania na pobyt w sanatorium co najmniej raz na trzy lata niezależnie od przysługującego mu z tytułu zatrudnienia urlopu wypoczynkowego, jeżeli wymaga leczenia sanatoryjnego;
 •     specjalnego leczenia, przeszkolenia oraz usprawnienia w ośrodkach rehabilitacji w celu całkowitego lub częściowego przywrócenia zdolności do pracy albo zapobieżenia pogorszeniu się stanu zdrowia;
 •     korzystania z pierwszeństwa w umieszczeniu, na jego wniosek, w domu kombatanta lub domu pomocy społecznej, jeżeli wymaga szczególnej opieki;
 •     zwolnienia z opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiowych, telewizyjnych;
 •     ulgi taryfowej w wysokości 50 % na przejazdy środkami komunikacji miejskiej;
 •     ulgi w wysokości 37 % na przejazdy środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego i autobusowego w komunikacji krajowej w:
 • pierwszej i drugiej klasie pociągów osobowych i pośpiesznych oraz w autobusach komunikacji zwykłej i przyspieszonej – na podstawie biletów jednorazowych
 • drugiej klasie pociągów innych niż osobowe i pośpieszne – na podstawie biletów jednorazowych

 

  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kłodzku
Walecznych 61
57-300 Kłodzko
tel. 261647400
fax. 261647435
wkuklodzko@ron.mil.pl