Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kłodzku


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
» Wzory dokumentów

Ważna informacja przed złożeniem wniosku i powołanie do służby przygotowaczej

1. W przypadku składania wniosku o powołanie do służby przygotowawczej w formie pisemnej przez ochotnika w wojskowej komendzie uzupełnień i nie posiadania odpisów lub uwierzytelnionych niżej wymienionych dokumentów  załączanych  do wniosku:

  1. świadectwo (dyplom) potwierdzające posiadane wykształcenie;
  2. dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje (np. prawo jazdy, certyfikaty językowe, świadectwa uzyskania specjalizacji zawodowych, zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu itp.);

Dokumenty należy przedstawić do wglądu w oryginale wraz z kopiami w wojskowej komendzie uzupełnień.

2. Złożenie wniosku o powołanie do służby przygotowawczej w formie dokumentu elektronicznego wymaga opatrzenia go bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 05 września 2016r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2016 poz.1579), albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2017 poz. 570). Stąd jeżeli, ochotnik do służby przygotowawczej nie posiada takiego podpisu, składa wniosek o powołanie do służby przygotowawczej w formie pisemnej w wojskowej komendzie uzupełnień.

 

 Wniosek do służby przygotowawczej

 

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kłodzku
Walecznych 61
57-300 Kłodzko
tel. 261647400
fax. 261647435
wkuklodzko@ron.mil.pl