Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kłodzku


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
» Zawiadamianie WKU

 

O czym należy zawiadomić WKU

 
Kto ma obowiązek zawiadamiania?
Obywatele polscy podlegający obowiązkowi czynnej służby wojskowej, zdolni ze względu na stan zdrowia do wykonywania tego obowiązku, począwszy od dnia, w którym kończą osiemnaście lat życia, do końca roku kalendarzowego, w którym kończą pięćdziesiąt pięć lat życia, a posiadający stopień podoficerski lub oficerski – sześćdziesiąt trzy lata życia.

Jakie zmiany należy zgłaszać?

Obowiązkowi zgłoszenia podlegają zmiany:

 • imienia;
 • nazwiska;
 • wykształcenia i zawodu;
 • miejsca pobytu stałego (zamieszkania);
 • pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące;
 • adresu do korespondencji;
 • wyjazdu za granicę na okres dłuższy niż sześć miesięcy oraz powrotu z tego wyjazdu.


Kiedy i jak należy zgłaszać wymienione powyżej zmiany?
Obowiązek zgłaszania zmian, o których mowa powyżej, spełnia się niezwłocznie po ich zaistnieniu osobiście, przesyłką poleconą lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W przypadku osób, którym nadano przydział kryzysowy, przydział mobilizacyjny lub pracowniczy przydział mobilizacyjny, obowiązek ten może zostać spełniony przez zgłoszenie zmian dowódcy jednostki wojskowej, do której nadano ten przydział. Osoby powiadamiające wojskowego komendanta uzupełnień osobiście, są obowiązane przedstawić książeczkę wojskową lub dokument potwierdzający tożsamość oraz kartę mobilizacyjną.


Kogo obowiązuje uzyskanie zezwolenia na wyjazd i pobyt za granicą?
Osoby podlegające obowiązkowi czynnej służby wojskowej, które:

 •     nie stawiły się do kwalifikacji wojskowej – od dnia 1 stycznia roku kalendarzowego, w którym kończą dziewiętnaście lat życia;
 •     zostały powołane do odbycia czynnej służby wojskowej lub szkolenia w obronie cywilnej albo służby zastępczej – od dnia doręczenia karty powołania (karty skierowania) do tej służby;

– są obowiązane uzyskać zezwolenie wojskowego komendanta uzupełnień na wyjazd i pobyt za granicą.

Jak uzyskać zezwolenie na wyjazd i pobyt za granicą?
Osoba zainteresowana składa wniosek o uzyskanie zezwolenia na wyjazd i pobyt za granicą do wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące. We wniosku podaje się następujące dane:

 • imię i nazwisko;
 • adres pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące;
 • numer ewidencyjny PESEL;
 • planowany termin wyjazdu i powrotu;
 • kraj wyjazdu;
 • ewentualnie - przesłanki i okoliczności uzasadniające konieczność wyjazdu.

Czy w razie odmowy przysługuje odwołanie?
Od decyzji o odmowie udzielenia zezwolenia na wyjazd i pobyt za granicą, wydanej przez wojskowego komendanta uzupełnień, przysługuje odwołanie do szefa wojewódzkiego sztabu wojskowego, wnoszone za pośrednictwem wojskowego komendanta uzupełnień, który wydał decyzję.


Poniżej do pobrania zawiadomienie o zmianach ewidencyjnych, którym należy się posługiwać przy wymianie powyższych informacji z naszą komendą.

Zawiadomienie o zmianie danych ewidencyjnych. (.doc) 

  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kłodzku
Walecznych 61
57-300 Kłodzko
tel. 261647400
fax. 261647435
wkuklodzko@ron.mil.pl